History PDF Print E-mail
 
 

Il-Bidu

Radju Prekursur inghata l-licenzja ghall-ewwel darba biex ixandar ghal perjodu qasir bejn it-13 u t-22 ta' Gunju 1997.  Kien bidu zghir.  Ix-xandiriet saru fl-okkazjoni tal-festa tal-Patrun tar-rahal taghna, San Gwann Battista.  L-idea ta' Radju kienet nibtet ftit jiem biss qabel.  Kien fit-13 ta' Mejju giet mitluba l-informazzjoni mehtiega mill-Awtorita tax-Xandir.  Fi zmien qasir hafna saru l-arrangamenti biex issir l-applikazzjoni quddiem l-Awtorita tax-Xandir, kif ukoll biex jinkiseb l-apparat mehtieg biex ikunu jistghu jibdew it-transmissjonijiet.  Wara xi jiem ta' xandir bi prova, giet approvata l-applikazzjoni biex Radju Prekursur jkun jista' jxandar fil-komunita tax-Xewkija fuq il-frekwenza ta' 99.3 FM Stereo.  Il-ftuh ufficcjali tal-programmi fuq Radju Prekursur kien is-Sibt, 14 ta' gunju 1997, minn studjo li gie rrangat provizorjament fis-Sala ta' fuq is-sagristija fil-knisja Rotunda.

 

Skop

L-ghan li ghalih gie mwaqqaf ir-Radju tal-Komunita tax-Xewkija huwa li jwassal l-ispirtu tal-festa lil dawk li ma jistghux jinghaqdu ma' huthom ix-Xewkin l-ohra fil-Funzjonijiet u l-attivitajiet l-ohra li jsiru f'din il-gimgha tal-festa.  L-ghan ewlieni kien li kemm il-morda u l-anzjani, kif ukoll dawk li jiehdu hsiebhom, ma jhossuhomx maqtughin wahedhom f'dawn il-jiem ta' ferh meta r-rahal ikun qed jiccelebra l-festa.  L-emigranti wkoll nghataw mportanza.  Fil-fatt sa mit-tieni skeda li kellu Radju Prekursur, bejn is-26 ta' Mejju u l-24 ta' Gunju 1998, Radju Prekursur haseb li jiddedika programm specjali li matulu sar kollegament dirett ma' l-emigranti li kienu qed jiccelebraw il-festa gewwa Melbourne fl-Awstralja.  Dan l-appuntament ghadu jsir ta' kull sena, lejlet il-festa ghal habta tas-1.00 p.m.  Ma' kienx dan l-uniku appuntament ma' l-emigranti.  Fil-fatt ta' kull sena diversi emigranti jikkuntatjawna, kemm permezz ta' telefonati u anke permezz ta' l-email biex iwasslu l-awguri taghhom lil qrabathom li jghixu f'Ghawdex.  Radju Prekursur beda bix-xandiriet tieghu fuq l-internet matul l-iskeda tal-festa tas-sena 1999 (Radju Prekursur kellu skeda ta' programmi bejn it-30 ta' Mejju u t-28 ta' Gunju 1999).

 

Pass iehor il-quddiem ghal Radju Prekursur kien meta ghall-ewwel darba xandar skeda ta' programmi ghal zmien il-Milied u l-Ewwel tas-Sena.  Ix-xandiriet ghal dan iz-zmien tas-sena bdew fl-24 ta' Dicembru 1999 u baqghu sejrin sat-22 ta' Jannar 2000.  Peress li matul Jannar fix-Xewkija saret il-Missjoni l-Kbira, Radju Prekursur wassal xandiriet diretti tal-priedki li saru fil-Knisja Rotunda. 

 

L-appuntament mas-semmiegha ta' Radju Prekursur kien ghal zmien il-festa ta' Gunju 2000.  Ix-xandiriet bdew fit-3 ta' Gunju u baqghu sejrin sat-2 ta' Lulju.  Kien wara din l-iskeda li bdew ghaddejjin diskussjonijiet  dwar jekk Radju Prekursur ghandux jiftah matul is-sena kollha.  Kien hemm talba mill-morda u mill-anzjani kif ukoll minn bosta semmiegha ohra biex Radju Prekursur ma jibqax ixandar ghal perjodi ta' 30 gurnata biss f'okkazjonijiet specjali.  Peress li l-iskop ta' Radju Prekursur kien li jkun ta' servizz b'mod specjali ghal dawn in-nies, gie deciz li Radju Prekursur japplika ghal-licenzja tax-xandir ghal perjodu ta' sentejn.  Minhabba f'hekk gie deciz ukoll li ghal zmien il-Milied ma jsirux xandiriet.  Pero minhabba d-domanda li kien hemm biex jsiru xandiriet anke f'dan il-perjodu, gie deciz li Radju Prekursur jxandar biss fl-24 u fil-25 ta' Dicembru 2000, kif ukoll fil-31 ta' Dicembru 2000 u fl-1 ta' Jannar 2001.  Il-licenzja permanenti ta' Radju Prekursur inharget fid-19 ta' Frar 2001.  Minn dak inhar il-quddiem Radju Prekursur kuljum zamm l-appuntament tieghu mas-semmiegha permezz ta' skeda ta' programmi varjati.

 

Programmi

Il-programm li jistghu jigu segwiti fuq Radju Prekursur ivarjaw minn programmi edukattivi ghal programmi divertenti.  Matul dawn is-snin li ilu jxandar Radju Prekursur dejjem inghatat importanza lill-gosti tas-semmiegha.  Kien ghal din ir-raguni li Radju Prekursur kien anke qassam kwestjonarju lill-poplu tax-Xewkija biex tkun tista' tigi mfassla skeda li tinkludi programmi ghall-gosti tas-semmiegha taghna.  L-iskeda tinkludi fiha programmi ta' diski, programmi religjuzi, programmi edukattivi, kif ukoll sportivi.  L-iskeda ta' programmi tinkludi wkoll xandiriet diretti ta' funzjonijiet li jsiru fil-Knisja Rotunda kif ukoll ta' attivitajiet li jittellghu fir-rahal minn zmien ghal zmien.

 

Fi zmien il-festa kull attivita li ssir tigi mxandra b'mod dirett fuq Radju Prekursur.  Minbarra x-xandiriet li jsiru mill-Knisja Rotunda, jixxandru kollegamenti mid-diversi attivitajiet u marcijiet li jkunu qed jigu organizzati, kif ukoll certu attivitajiet jitwasslu b'xandira diretta lis-semmiegha permezz tal-frekwenza 99.3 FM Stereo.

 

L-ghaqdiet kollha tar-rahal jinghataw ic-cans li jwasslu lehinhom permezz tar-Radju tal-Kommunita' tax-Xewkija.  Ittellghu anke diversi programmi flimkien mall-Kunsill Lokali tax-Xewkija li matulhom is-semmiegha nghataw informazzzjoni dwar il-hidma tal-Kunsill.  Delegazzjoni minn Radju Prekursur kienet prezenti wkoll f'Castelvenere, fl-Italja minn fejn anke ittellghu programmi b'taghrif dwar il-gemellagg li gie ffirmat bejn iz-zewg kunsilli.  Radju Prekursur kull sena jxandar ukoll il-programm li jittella' mill-Kunsill Lokali fl-okkazjoni ta' Jum ix-Xewkija.

 

Sa minn Awissu 2002, Radju Prekursur beda jxandar il-Quddiesa Pontifikali ta' Jum il-festa, minn dawk il-parrocci Ghawdxin li ghad m'ghandhomx radju tal-komunita.  B'hekk mhux biss is-semmiegha regolari ta' Radju Prekursur setghu jsegwu l-Pontifikal minn dawn l-irhula, imma Radju Prekursur kien ta' servizz ghal dawk l-anzjani u l-morda li qatt ma setghu jsegwu din il-funzjoni minhabba li sahhithom ma tippermettix li dawn johorgu minn djarhom.  Saru wkoll diversi programmi minn dawn il-parrocci li matulhom inghatat informazzjoni dwar ir-rahal rispettiv minn fejn ikunu jsiru x-xandiriet.

 

Radju Prekursur ghandu wkoll programmi sportivi regolari.  Kull gimgha jittella' programm li matulu jinghata taghrif dwar dak kollu li qed jigri fix-xena sportiva, kemm lokali kif ukoll internazzjonali.  Minn Ottubru 2003 Radju Prekursur beda jwassal ukoll kollegament b'aggornamenti regolari tal-loghob kollu tal-Kampjonat tal-Football Ghawdxi.  Kull gimgha kien jittella' wkoll programm li fih kienu jsiru intervisti mad-dirigenti u players tat-timijiet li jkunu nvoluti fil-loghob matul dik il-gimgha.

 

Il-kollaborazzjoni ma stazzjonijiet ohra, kemm Ghawdxin kif ukoll Maltin ma tonqosx.  F'Marzu/April 2003 Radju Prekursur, b'kollaborazzjoni ma' Christian Light Radio, kien xandar kors ta' ezercizzi tar-Randan li saru fil-parrocca ta' Pembroke minn Patri Elija Vella.  Diversi kontributuri ta' Radju Prekursur joffru wkoll is-servizz taghhom fuq stazzjonijet ohra tal-kommunita meta jkunu mitluba.  Fis-sena 2003, Radju Prekursur xandar wkoll programmi specjali flimkien ma' Radju Lehen il-Qala, liema programm ittella' minn prezentaturi taz-zewg stazzjonijiet mill-istudjos rispettivi taghhom.  Dawn il-programmi xxandru fuq iz-zewg stazzjonijiet ‘live' fl-istess hin.  Programmi simili ttellghu wkoll flimkien ma' l-istazzjon ta' Sannat Radju Margerita.

 

Fl-okkazjoni tal-festa ta' San Gwann, kull sena ttella' programm flimkien ma' l-emigranti minn Melbourne u programm iehor minn Sydney.  Nhar il-festa filghodu jixxandar ukoll kollegament waqt il-purcissjoni tal-festa ta' San Gwann li tkun qed issir f'Melbourne, Awstralja.  Kellna wkoll kollegamenti minn emigranti li jinsabu f'diversi pajjizi fosthom mill-Istati Uniti, Kanada u Ingilterra.  Fl-okkazjoni tal-festa, Radju Prekursur iwassal ukoll telefonati mall-missjunarji xewkin li jinsabu fil-Brazil, Gwatemala u fil-Kanada.

 
 

Finanzjament

Minn kemm ilu li twaqqaf Radju Prekursur, kull membru ta' l-istaff jaghti s-sehem tieghu fuq bazi volontarja.  Pero, l-ispejjez involuti biex topera stazzjon tar-Radju xorta huma konsiderevoli.  Id-donazzjonijiet tas-semmiegha huma s-sors ewlieni minn fejn Radju Prekursur igib il-fondi mehtiega ghall-ispejjes kbar li hemm involuti biex wiehed jopera stazzjon tar-Radju.  Hemm ukoll diversi kumpaniji li minn zmien ghal zmien joffru sponsors biex jghinu fl-ispejjez.  Permezz ta' Radju Fanclub, il-membri li jidhlu jkunu wkoll jikkontribwixxu biex jiffinanzjaw lil Radju Prekursur.  Minn zmien ghal zmien jigu organizzati xi attivitajiet ta' fund-raising bhal-lotteriji jew ikliet.

 

Hafna mill-apparat li nsibu jintuza fl-istudjos ta' Radju Prekursur huwa proprjeta ta' Radju Prekursur.  Minnbarra cables u attrezzaturi li huma mehtiega  biex jintramaw l-istudjos, hemm ukoll spejjez ohra bhal CD's, cassettes, videos u minidisks li huma necessarji biex jigu rrekordjati l-programmi.  Minn zmien ghal zmien jkun hemm ukoll spejjez necessarji ma' manutenzjoni ta' apparat, kif ukoll xiri ta' apparat gdid.

 

Kontributuri

Kull min jaghti sehmu fuq Radju Prekursur joffri s-servizz tieghu bla hlas. 
Il-prezentaturi, teknici, kif ukoll bosta helpers ohrajn li matul is-sena kollha jaghtu sehemhom biex ikunu jistghu jittellghu l-programmi fuq Radju Prekursur, joffru s-servizz taghhom b'mod volontarju.  Minbarra l-kontributuri regolari ta' Radju Prekursur matul is-sena, jizdiedu wkoll prezentaturi ohrajn, anke xi drabi minn stazzjonijiet ohra komunitarji u anke nazzjonali biex joffru s-servizz taghhom waqt l-iskeda ta' Radju Prekursur. 

 

Il-kwalita ta' programmi li jixxandru fuq Radju Prekursur tinghata prijorita.  Peress li hafna mill-kontributuri ma kellhomx esperjenza fi stazzjon tar-radju, Radju Prekursur jipprovdi t-tahrig baziku biex is-servizz li jinghata jkun dejjem ta' kwalita ahjar.  F'Ottubru 1998 u f'Ottubru 2000, Radju Prekursur organizza zewg korsijiet mifruxa fuq numru ta' gimghat, ghall-kontributuri ta' Radju Prekursur.  Matul dawn il-korsijiet gew trattati diversi suggetti, kemm mil-lat tekniku, kif ukoll f'dak li ghandu x'jaqsam ma' prezentazzjoni.  Fost il-kelliema li kienu mistiedna biex jkellmu lil dawk li attendew ghall-korsijiet insemmu lil Dr. Kevin Aquilina, Chief Executive ta' l-Awtorita tax-Xandir, kif ukoll is-Sur Lawrence Mizzi, ex-Chairman ta' l-Awtorita tax-Xandir u li ghandu esperjenza kbira f'dan il-qasam.  Minn zmien ghal zmien jinghata wkoll tahrig baziku lil membri godda li jinghaqdu fit-tim ta' Radju Prekursur.

 

Servizzi

Ghalkemm l-iskop ta' Radju Prekursur huwa dak li jwassal programmi
lis-semmiegha, pero nistghu nghidu li s-servizzi li joffri Radju Prekursur mhumiex limitati biss ghall-programmi tar-radju.  Huma bosta dawk l-ghaqdiet u l-organizzazzjonijiet tax-Xewkija, u anke ohrajn minn barra r-rahal, li juzaw is-servizz tar-radju biex jippromovu l-attivitajiet li jkunu ser jorganizzaw.

 

Servizz iehor li jipprovdi Radju Prekursur huwa dak ta' recording.  Diversi ghaqdiet jaghmlu uzu mill-facilitajiet ta' l-istazzjoni biex jirrekordjaw plays, features, ecc.  Prezentaturi minn stazzjonijiet ohra gieli wkoll ghamlu r-recordings ghall-programmi taghhom fl-istudjos ta' Radju Prekursur.

 

Dawk kollha li jkunu jixtiequ recordings ta' funzjonijiet tal-Knisja kif ukoll ta' xi attivitajiet ohra li jixxandru fuq Radju Prekursur, ghandhom il-facilita li jakkwistaw dawn ir-recordings minn Radju Prekursur.  Radju Prekursur ghandu wkoll arkivju ta' ritratti ta' attivitajiet li jigru matul is-sena fix-Xewkija, b'mod specjali tal-jiem tal-festa ta' San Gwann Battista.

 

 

Studjos

L-istudjos ta' Radju Prekursur jinsabu fic-Centru Parrokkjali tax-Xewkija.  Wara, li matul l-ewwel sentejn, ix-xandiriet kienu jsiru minn studjos provizorji, fl-ewwel sena mill-Knisja Rotunda u mbaghad mic-Centru Parrokkjali, inhasset il-htiega ta' studjos attrezzati ghal dan ix-xoghol.  Kien ghalhekk deciz li zewg kmamar li jinsabu fit-tieni sular tac-centru Parrokkjali kellhom jigu rrangati u mibdulin fi studjos.  Kien fl-okkazjoni tal-ftuh ta' l-iskeda tal-festa, il-Hadd, 30 ta' Mejju 1999, meta gie inawgurat u mbierek ufficjalment l-istudjo ta' Radju Prekursur.  Meta gie deciz li l-istazzjon ghandu jibda jxandar matul is-sena kollha, inhasset il-htiega biex jigi attrezzat studjo iehor.  Kien fil-bidu tas-sena 2003 meta beda jopera
t-tieni studjo.

 

Minbarra z-zewg studjos u waiting area, Radju Prekursur hass il-htiega li jkollu wkoll librerija u ufficcju zghir minn fejn ikun jista' jsir ix-xoghol li jinvolvi stazzjoni tar-radju.  F'din il-librerija wiehed isib ghazla vasta ta' CD's li jintuzaw waqt il-programmi ta' Radju Prekursur, kif ukoll kollezzjoni ta' programmi li ttellghu fuq Radju Prekursur u li jinzammu fl-arkivji ta' l-istazzjon biex iktar 'il quddiem ikunu jistghu jergghu jintuzaw jekk ikun hemm il-htiega.

 

 

Promozzjoni tat-Talent Xewki

Wiehed mill-iskopijiet li Radju Prekursur qed jilhaq huwa li jippromovi t-talent Xewki.  Ghalhekk tinghata importanza kbira biex waqt il-programmi ta' Radju Prekursur jinghataw promozzjoni kantanti mir-rahal tax-Xewkija, kif ukoll jinghata prominenza lil dak kollu li ghandu x'jaqsam mar-rahal tax-Xewkija.  Il-prezentaturi  mix-Xewkija jinghataw prijorijata biex itellghu programmi fuq l-istazzjon.

 

Fl-4 ta' Frar 1999 Radju Prekursur kien hareg CD b'sett ta' marci ta' Karistu Cassar f'gheluq l-ewwel sena minn mewtu.  Radju Prekursur beda johrog diversi kanzunetti, kliem ta' Mario Borg, muzika ta' Ivan Farrugia u tkanta Marthese Borg, ilkoll kemm huma mix-Xewkija.  S'issa diga hargu tmien kanzunetti li jintuzaw waqt il-programmi ta' Radju Prekursur.

 

 

Website

Sa mill-1998 Radju Prekursur kellu l-website tieghu.  Fil-bidu ta' l-1999 Radju Prekursur kellu website gdida.  Fl-okkazjoni tal-festa ta' l-1999, Radju Prekursur kien l-ewwel website f'Malta u f'Ghawdex li xandar video clips tal-festa.  Matul l-iskeda ta' l-istess festa, xandar ukoll diversi programmi live fuq l-internet.  Sa minn dik is-sena Radju Prekursur beda jpoggi fuq l-internet diversi ritratti u video clips ta' l-attivitajiet marbutin mal-festa tax-Xewkija.  Kull sena l-emigranti jkunu jistghu jsegwu dak kollu li jkun qed jigri fil-festa mhux biss permezz ta' xandiriet diretti fuq l-internet imma wkoll permezz ta' mijiet ta' ritratti li jitpoggew fuq is-site.

 

Mis-sena 2002 beda wkoll jitwassal servizz ta' ahbarijiet dwar dak kollu li jkun qed jigri fix-Xewkija, permezz ta' rapporti bir-ritratti dwar l-attivitajiet li jsiru fir-rahal tax-Xewkija.  Fuq il-website hemm ukoll informazzjoni dwar ir-radju, dwar ir-rahal tax-Xewkija, l-iskeda tar-radju, kif ukoll ritratti li jistghu jintuzaw bhala wallpaper, u audio clips ta' innijiet popolari marbutin max-Xewkija u mall-festa tar-rahal.

 

Kif tista' tikkuntatjana:

Indirizz:              Pjazza San Gwann Battista, Xewkija VCT 110, Ghawdex.

Tel:                    2156 5093

Fax:                   2155 5125

Mob:                  7956 5093

Website:             www.radjuprekursur.com

E-mail:                This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
 
 
Radio Prekursur is a community radio transmitting from Xewkija during the village feast in honor of the patron Saint of Xewkija  - Saint John the Baptist. For the first time it broadcasted also in December 1999 and January 2000 with great success. Although for the beheading of Saint John there were no radio transmittion, the Radio Prekursur team webcasted live, with video streaming this event. The aim of the radio is to serve as a link for those who cannot take part in the activities that are organized during the feast. Since the opening of the radio in 1997 the organizing committee was looking forward to improve this link. It's dreams are to extend the voice of this radio to Emigrants outside of Xewkija, with the Webcasting service.  You  can look at others comments! and  leave your comments to our guestbook, or This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

 

 
< Prev   Next >
logoradju.jpg

playlistenlive.jpg
(Feast time only)

Link 2
(Rest of the year)

Paypal Donate

Statistics

Members: 5
News: 145
Web Links: 8